CC1 thay đổi tên miền website công ty

Kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2021, Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP sẽ thay đổi tên miền Website từ CC1JSC.COM.VN sang CC1.VN. Trong thời gian thay đổi Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP vẫn duy trì song song hai tên miền.